Due diligence

Audyt Przedsiębiorstw

Przeprowadzenie transakcji nie jest możliwe bez przeprowadzonego procesu due diligence. Podstawowym zadaniem stawianym przed due diligence jest dokonanie obiektywnej analizy stanu przedsiębiorstwa mającej na celu określenie słabych i silnych stron oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń.

Na potrzeby naszych klientów przeprowadzamy audyty przedsiębiorstw (Due Diligence). Korzystając z wieloletniego doświadczenia, przy udziale multidyscyplinarnego zespołu prawników, doradców podatkowych, analityków finansowych oraz biegłych rewidentów zapewniamy kompleksowe
i najwyższej jakości doradztwo.

Zakres przeprowadzanego audytu zależy od potrzeb Klienta, jego planów i zamierzonego celu. Opierając się na kryteriach prawnych i podatkowych wspieramy naszych Klientów w zakresie audytów cząstkowych, bądź też całościowej analizy biznesu, której podlega m.in.:

 • działalność badanej firmy oraz dotyczące jej ustawodawstwo,
 • akcjonariat lub wspólnicy,
 • środki eksploatacji,
 • umowy handlowe,
 • udzielone gwarancje i poręczenia,
 • ustanowione hipoteki, stosunki z bankami,
 • zaciągnięte zobowiązania pozabilansowe,
 • stan zadłużenia,
 • toczące się spory sądowe czy zawarte ugody.

Główne korzyści audytu:

 • Wnikliwa, praktyczna ocena dotychczasowej działalności, identyfikująca wszelkie obszary ryzyka
 • Możliwość oszacowania powodzenia i ewentualnych zagrożeń planowanych transakcji
 • Otrzymanie wskazówek do zastosowania efektywnych rozwiązań pod kątem wydajności biznesu
 • Zabezpieczenie własnego majątku przed ewentualnymi skutkami realizacji ryzykownej transakcji

Wymiernym efektem audytu prawnego jest szczegółowy raport, który zawiera opis stanu faktycznego, jego ocenę w zakresie zgodności z prawem oraz zalecenia, na podstawie których Klient może podjąć przemyślaną i rozważną decyzję co do realizacji zamierzeń.

Due diligence przedsiębiorstwa jest kluczowym czynnikiem sukcesu przy transakcjach kapitałowych, gdyż pozwala oszacować ryzyko związane z transakcją oraz właściwie zaplanować harmonogram transakcji. Jednym z celów due diligence jest także określenie możliwości realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa w związku z planowaną transakcją.

Due diligence umożliwia ostateczną wycenę przedsiębiorstwa oraz pozwala na wypracowanie strategii negocjacyjnej, przez uzyskanie dodatkowych argumentów. Podstawowym zadaniem stawianym przed due diligence jest dokonanie obiektywnej analizy stanu przedsiębiorstwa mającej na celu określenie słabych i silnych stron oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń.

Ponadto:

Na bieżąco weryfikujemy też stosowane przez naszych Klientów praktyki handlowe, analizując ich opłacalność, zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji, konsumentów oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Dokonujemy również weryfikacji i doradzamy we wdrażaniu procedur compliance, w celu zminimalizowania ryzyk prawnych i podatkowych prowadzonego biznesu.

Cykliczne dokonywanie audytów wzmacnia nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwem, co jest szczególnie istotne w związku z zaostrzającymi się rygorami odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.