Restrukturyzacja Przedsiębiorstw

Restrukturyzacje

Doradztwo w restrukturyzacji lub pozyskaniu inwestora

Po wnikliwym poznaniu sytuacji przedsiębiorstwa, multidyscyplinarny zespół prawników, doradców podatkowych we współpracy z biegłymi rewidentami, doradcami restrukturyzacyjnym i funduszami inwestycyjnymi, umożliwia nie tylko właściwe dostosowanie wyznaczonego przez Państwa celu do potrzeb przedsiębiorstwa, ale także zapewnia najwyższej jakości środki do jego realizacji.

W ramach procesów restrukturyzacyjnych lub pozyskania inwestora oferujemy:

 • ocenę sytuacji przedsiębiorcy pod kątem możliwości przeprowadzenia optymalnego postępowania restrukturyzacyjnego lub inwestycyjnego,
 • ocenę możliwości ubiegania się o pomoc publiczną, w tym ze środków Agencji Rozwoju Przemysłu lub Polskiego Funduszu Rozwoju, a także przygotowanie wniosków i wsparcie w procedurze ubiegania się o pomoc,
 • przygotowanie postępowań restrukturyzacyjnych,
 • przygotowanie dokumentacji transakcyjnej,
 • udział w negocjacjach z inwestorami.

Wniosek restrukturyzacyjny

Jak zachować przedsiębiorstwo w razie zagrożenia niewypłacalnością

Przypominamy podstawowe przesłanki dla złożenia wniosku restrukturyzacyjnego.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości Dłużnika poprzez umożliwienie Mu restrukturyzacji. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja. Także dłużnik, który swoją pracą i zaangażowaniem wdrożył ideę danej działalności gospodarczej i prowadził tą działalność z sukcesem, niejednokrotnie przez wiele lat, żywotnie może być zainteresowany dalszym efektywnym, zmodyfikowanym, istnieniem swego biznesu.

Tytułem wyjaśnienia, postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Dłużnik niewypłacalny określony w przepisach ustawy Prawo Restrukturyzacyjne jest dłużnikiem niewypłacalnym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Upadłościowe.

Z niewypłacalnością dłużnika mamy zatem do czynienia w przypadku spełnienia się jednej z dwóch przesłanek:

 1. utratą zdolności płatniczej rozumianej jako brak możliwości wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub
 2. przewagą zobowiązań pieniężnych nad wartością majątku przy utrzymywaniu tego stanu przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Pierwsza z tych przesłanek zachodzi wówczas, gdy dłużnik nie ma możliwości wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań płatniczych. Nie chodzi więc tutaj o sam fakt ich niewykonywania (który w istocie może mieć rozmaite źródła), ale o niemożliwość ich wykonywania – najczęściej z powodu braku majątku niezbędnego do wypełnienia zobowiązań. Należy jednocześnie pamiętać, że ustawodawca domniemywa, że ze stanem tym mamy do czynienia wówczas, gdy opóźnienie w płatnościach przekroczyło 3 miesiące. Jednak domniemanie to ma charakter wzruszalny.

Druga z tych przesłanekma zastosowanie wyłącznie do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną. Nie dotyczy zatem osób fizycznych. Podstawą do stwierdzenia stanu niewypłacalności z powodu przewagi zobowiązań nad majątkiem, jest utrzymywanie się tej przewagi nieprzerwanie przez czas przekraczający 24 miesiące.

Z kolei przez stan zagrożenia niewypłacalnością należy rozumieć takie przypadki, w których ani przesłanka utraty zdolności płatniczej ani przesłanka nadmiernego zadłużenia jeszcze nie wystąpiły, ale rozsądna ocena sytuacji wskazuje, że prawdopodobne jest osiągnięcie tego stanu w nieodległej przyszłości. Dłużnik co prawda reguluje jeszcze swoje zobowiązania, jednak z całokształtu jego sytuacji ekonomicznej jasno wynika, że w niedługim czasie utraci taką zdolność.

Przykładowo, można wskazać na sytuację, w której dłużnik ma możliwość wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych, ale zbliża się termin wymagalności kolejnego długu, co spowoduje zmianę tego stanu rzeczy bądź sytuację w której stan nadmiernego zadłużenia nie trwa jeszcze 24 miesięcy, ale okres ten jest już na tyle długi, że dostrzegalna jest pewna trwałość tej tendencji.

Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek złożony przez dłużnika.

Postępowania restrukturyzacyjnego co do zasady nie można wszcząć z urzędu. Dłużnik nie ma obowiązku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego, tym samym ustawodawca przyjął inną konstrukcję niż w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości, którego złożenie jest obligatoryjne dla dłużnika w przypadku wystąpienia wskazanych w ustawie przesłanek.

Sąd odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli. Zakaz działania „z pokrzywdzeniem wierzycieli” stanowi jedną z klauzul generalnych stosowania prawa, który nie został zdefiniowany na gruncie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne, niemniej wyjaśnienie tego pojęcia kształtuje się w dorobku orzeczniczym.

Tytułem przykładu, do pokrzywdzenia wierzycieli na skutek przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego dojdzie wówczas, gdy z okoliczności sprawy wynika, że postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi do nieznajdującego uzasadnienia oddłużenia dłużnika wyłącznie kosztem wierzycieli; w szczególności, gdy wierzyciele w ramach realizacji układu zostaną zaspokojeni
w mniejszym stopniu lub znacznie później niż byliby zaspokojeni wskutek ogłoszenia upadłości i likwidacji majątku dłużnika.

Reasumując,

 • niewypłacalny dłużnik ma do wyboru działania alternatywne:
  • złożenie fakultatywnego wniosku restrukturyzacyjnego albo
  • złożenie obligatoryjnego wniosku upadłościowego.
 • dłużnik zagrożony niewypłacalnością

może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Restrukturyzacja może być stosowana jako alternatywa dla upadłości wobec dłużników już niewypłacalnych i to alternatywa korzystająca z prawa pierwszeństwa. Nie można bowiem ogłosić upadłości w okresie trwającego postępowania restrukturyzacyjnego. W razie kolizji wniosków o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego w pierwszej kolejności rozpoznawany jest wniosek restrukturyzacyjny, a sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości, choć może nastąpić zabezpieczenie majątku dłużnika.

Paweł Cioban

radca prawny, wspólnik zarządzający


email: p.cioban@ostrowski-legal.net

tel: +48 727 591 189

Porozmawiajmy
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ