Wycena przedsiębiorstw

Wycena i analizy finansowe

Prowadzimy Państwa przez proces ustalenia wartości praw dla potrzeb określonych procesów. Wspólnie z Partnerami, do których należą specjaliści z zakresu analizy finansowej, ksiąg rachunkowych i funkcjonowania przedsiębiorstw zapewniamy realizację celów w oparciu o rzetelne ustalenie wartości praw – niezbędne dla realizacji każdego procesu. Realizujemy wyceny w szczególności na potrzeby:

 • Procesów M&A
 • Sprawozdawczości finansowej
 • Podatkowe
 • Kodeksowe

Poza wycenami spółek realizujemy wyceny ZCP, wyceny wartości niematerialnych i prawnych, wyceny znaków towarowych, itp.

Wybór optymalnej metody wyceny uzależniony jest od wielu czynników, w tym m.in. specyfiki działalności przedsiębiorstwa, strategii i perspektyw rozwoju branży, w której działa czy posiadanych aktywów. Oznacza to, że inną metodę zastosujemy do wyceny firmy produkcyjnej o ugruntowanej pozycji na rynku, a inną do wyceny firmy handlowej o krótkim okresie działania.

Najczęściej stosowane metody wyceny:

 • metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – podejście dochodowe);
 • metoda mnożników rynkowych (podejście rynkowe);
 • metoda skorygowanych aktywów netto (podejście kosztowe).

Z uwagi na to, że każda z powyższych metod ma swoje zalety oraz wady, rekomendowanym podejściem do oszacowania wartości spółki jest rozważenie skorzystania z co najmniej dwóch z nich, w zależności od specyfiki wskazujemy Państwu metody wraz z argumentacją.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – podejście dochodowe)

Metoda DCF szacuje wartość przedsiębiorstwa na podstawie jego zdolności do generowania nadwyżki wolnych środków pieniężnych. Pierwszym etapem wyceny tą metodą jest identyfikacja czynników ekonomicznych, determinujących zdolność przedsiębiorstwa do generowania nadwyżek pieniężnych, przeprowadzona na podstawie analizy jego obecnej sytuacji. W celu sporządzenia wyceny tą metodą wymagane jest przygotowanie prognoz przepływów pieniężnych firmy na okres kilku lat oraz przyjęcie założenia dotyczącego tempa wzrostu przepływów pieniężnych po tym okresie (tzw. okresie rezydualnym).

Wyznaczona w ten sposób wartość powiększana jest o wartość posiadanych przez firmę aktywów nieoperacyjnych, które nie służą prowadzeniu działalności operacyjnej oraz pomniejszana o wartość długu odsetkowego netto (zadłużenie odsetkowe pomniejszone o posiadane środki pieniężne), co pozwala oszacować wartość kapitałów własnych firmy.

Podstawową zaletą metody DCF jest uwzględnienie wszystkich indywidualnych czynników wpływających w kluczowy sposób na wartość rynkową, takich jak perspektywy rozwoju, marże, potrzeby inwestycyjne czy koszt kapitału – metoda prezentuje bardzo indywidualne podejście do wycenianego przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, najpoważniejszą jej wadą jest silne uzależnienie uzyskanych wyników od sporządzonej prognozy, która z kolei obarczona jest dużym stopniem subiektywizmu.

Metoda mnożników rynkowych (podejście rynkowe)

Do najpopularniejszych mnożników należą:

 • wartość zainwestowanego kapitału / sprzedaż,
 • wartość zainwestowanego kapitału / zysk EBITDA,
 • wartość zainwestowanego kapitału / zysk EBIT,
 • cena / sprzedaż,
 • cena / zysk netto,
 • cena / kapitał własny.

Metoda rynkowa bazuje na założeniu, że spółki porównywalne powinny charakteryzować się podobną wartością mnożników. Biorąc pod uwagę fakt, że nie istnieją dwie identyczne spółki, największym wyzwaniem związanym ze stosowaniem tej metody jest wybór grupy porównawczej.

Metoda skorygowanych aktywów netto

Metoda skorygowanej wartości aktywów netto należy do grupy metod majątkowych. Podstawą metodologii tego typu wyceny jest założenie, że o wartości firmy świadczy suma wartości posiadanego przez nią majątku pomniejszona o wielkość wymagalnych zobowiązań.

Kluczowym elementem wyceny tą metodą jest dokonanie oszacowania wartości rynkowej poszczególnych elementów majątku, która może istotnie różnić się od ich wartości księgowej. I tu najczęściej będziemy potrzebowali wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Partnerzy i alianse:

Realizację kompleksowych działań w obrębie doradztwa transakcyjnego realizujemy, zapewniając naszym Klientom dostęp do specjalistów z innych dziedzin. Partnerów zapraszamy do współpracy, dostosowując się do oczekiwań i potrzeb Klienta.

Jedna z największych działających w Polsce firm audytorskich, będąc członkiem Moore Global. W rankingu dziennika „Rzeczpospolita” (2018 ) REWIT uplasował się w czołówce rankingu firm audytorskich i doradców podatkowych, zajmując wysokie 15 miejsce wśród wszystkich podmiotów oraz 5 miejsce wśród polskich firm. Stanowią jedną z największych firm audytorskich w kraju ze 100% polskiego kapitału, posiadającą biura w Trójmieście, Łodzi, Warszawie i Bielsku-Białej.

Zespół doradców biznesowych, których domeną jest doradztwo strategiczne i finansowe. W swoich działaniach skupia się na analizach strategii oraz działalności operacyjnej przedsiębiorstw, wspierając Klientów w zakresie optymalizacji wartości i korzyści.

Ściśle współpracujemy z Kancelarią TIGGES Rechtsanwälte, posiadającą biura w Dusseldorfie, w Monachium, w Berlinie oraz w Essen, której prawnicy działający w obszarze rynku fuzji i przejęć posługuje się biegle językiem polskim. Dzięki temu zapewniamy doskonałą obsługę transakcji o charakterze transgranicznym zarówno skierowanym wobec podmiotów w Niemczech, jak również dla inwestorów niemieckojęzycznych realizujących inwestycje w Polsce.

Stanowią wsparcie w zakresie realizacji inwestycji pod względem finansowego aspektu transakcji oraz ułożeniu strategii procesów oraz prowadzeniu negocjacji inwestycyjnych.

Paweł Cioban

radca prawny, wspólnik zarządzający


email: p.cioban@ostrowski-legal.net

tel: +48 727 591 189

Porozmawiajmy